ผู้บริหาร

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล

 

 

 

 
นายเอกวิทย์ รักษาแก้ว
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
 

 

นางสาวกนกวรรณ คงสุวรรณ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายชิษณุพงศ์ กิตติปัญญโชติ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายเกียรติพงษ์ อนันต์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

          นายณรงค์กร ยังรอด
         นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

        นางสาวปัทมา สั้นเต้ง
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน        
  

   
  นายสุวิทย์ พุ่มนวล
พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์
  นางสาวกัลยากร ณ แฉล้ม
พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด
 

 


image รูปภาพ
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 13,273